REGULAMIN SKLEPU

www.allinplanner.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.allinplanner.pl, prowadzony jest przez firmę Cartolina – Magdalena Stasiak z siedzibą w 95-081 Dłutów, Pawłówek 12 c, NIP:731-197-85-91.

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.allinplanner.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Sklep www.allinplanner.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Zamawiającego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 5. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zamawiający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sklepem.
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sklepem.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.allinplanner.pl.
 7. Sklep; Usługodawca – Magdalena Stasiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cartolina – Magdalena Stasiak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Pawłówek 12c, 95-081 Dłutów, NIP: 7311978591.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sklepem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sklepem.

III. Składanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
 2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia.
 4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Zamawiającego zamówienia udostępnionymi przez Sklep sposobami.
 5. Po złożeniu zamówienia Sklep, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując zamówienie, co powoduje związanie Zamawiającego jego zamówieniem. Następuje to poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
 6. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sklepem, a Zamawiającym.
 7. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki.

IV. Sposób zapłaty

 1. Za zakup w Sklepie można dokonać płatności w poniższy sposób:
  • Pobranie
  • przedpłata na konto bankowe
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych w przypadku płatności przelewem, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
 2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia, wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Zamawiającego formy płatności przelewem lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności termin ten liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sklepu.
 4. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
 5. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką kupujący pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów.
 6. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 7. W przypadku nie dostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

VI. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Zamawiającego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej, podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia, oraz wysłać zamówiony towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu.
 3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
 4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
 5. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy reklamacji.
 6. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Pawłówek 12c, 95-081 Dłutów; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@allinplanner.pl;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą, Sklep dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zamawiający może zwrócić Produkt na adres: Pawłówek 12c, 95-081 Dłutów.
 5. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

VIII. Rachunki i faktury VAT

 1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

IX. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej po adresem allinplanner.plkorzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Magdaleny Stasiak wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Cartolina Magdalena Stasiak, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pawłówek 12c 95-081 Dłutów, NIP: 7311978591. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.allinplanner.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony allinplanner.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.